Tudnivalók a 2021. évi MSc felvételi vizsga lebonyolításáról

Az Építész MSc képzés felvételi vizsgájának időpontja 2021. július 1. A vizsgát személyes jelenlét nélkül, információtechnológiai eszközökkel bonyolítjuk le, Moodle és MS Teams rendszereken.

A vizsga menetrendje:
– 9.00-10.30 írásbeli feladatrész
-10.30-10.40 írásbeli feladatrész feltöltése
-11.00- szóbelik

A Felvételi vizsga díja: 4.000 Ft, azaz négyezer forint
A befizetés módja: Banki átutalással, legalább öt munkanappal a vizsga előtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett bankszámlaszámára.
Az átutaláskor az alábbi információkat kell feltüntetni:
Név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számlaszám: 10032000-01425279-00000000
(Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)

Átutaláskor a közlemény rovatba az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: „114, építész MSc felvételi, <vizsgázó teljes neve>

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a közlemény rovatot nem megfelelően tölti ki és emiatt nem tudjuk beazonosítani a beérkező bevételt, az összeget visszafordítjuk a küldő fél bankszámlájára, így a jelentkezése érvénytelen lesz. Kérjük, hogy a Moodle felületen a befizetés/átutalás dátumát és a befizetési bizonylat másolatát (vagy a befizetést igazoló képernyőképet) szíveskedjen feltölteni.

Az eljárási díj befizetéséről az Egyetem számlát állít ki a vizsgázó nevére és a www.felvi.hu oldalon megadott címére. A számlát kiállítás után postai úton küldjük meg.

Kérjük, hogy a vizsga kezdete előtt legalább 48 órával a Moodle rendszerbe töltsék fel az eddigi munkásságukat bemutató portfóliójukat, valamint egy, legalább 1 db A/4-es oldal terjedelmű motivációs levelet, amelyben a személyes viszonyukat fejtik ki a BME Építész mesterszakkal kapcsolatban.

A felvételi vizsgát csak a megadott időpontban tartjuk, pótlásra nincs lehetőség.

Ha bármilyen kérdésük van, vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi email címen: dekanihivatal@epk.bme.hu (Dékáni Hivatal).

TÁJÉKOZTATÓ az online felvételi vizsgáról

Az Építészmérnöki Kar a felvételi vizsgát az Egyetemen a távoktatásra bevezetett Moodle rendszer és Skype segítségével bonyolítja le.

A Moodle rendszerbe vendéghallgatóként való belépéshez első lépésként be kell jelentkezni. A bejelentkezéshez a meghívást, illetve a hozzá szükséges tudnivalókat 2021. június 14-én küldjük meg e-mailben. A bejelentkezés határideje: 2021. június 18. 23.59 óra. A BME Építészmérnöki Karának aktív státuszú hallgatói nem kapnak új belépési adatokat a Moodle rendszerbe, a meglevő hozzáférésükhöz rendeljük majd a felvételi vizsgát.

Amennyiben a regisztrációval probléma adódik, ezt kérjük a probléma pontos leírásával a Dékáni Hivatal e-mail címén jelezni (dekanihivatal@epk.bme.hu). A válaszunkat írásban, e-mail útján küldjük meg.

A sikeres regisztráció a jelentkezők érdeke, mivel egyrészt a jelen Tájékoztatóban ismertetett információkon felül a felvételi vizsga Moodle rendszerben történő sikeres teljesítéséhez szükséges további részletes tudnivalókat már csak ott tesszük közzé, másrészt maga a vizsga letétele csak előzetesen bejelentkezett jelentkezők számára lehetséges. Amennyiben valaki a megadott határidőig nem jelentkezik be, abban az esetben a továbbiakban az ő felelősségévé válik a bejelentkezés sikeressége és a vizsga teljesíthetősége.

A felvételi vizsga feladatai és elkészítésük módja: A felvételi vizsga három vizsgarészből áll. Az első vizsgarész – írásbeli – esetében az építészmérnöki szakma különböző részterületeiből összeállított kérdéssort kell megválaszolni. Az írásbeli vizsgarészt a Moodle rendszerben bonyolítjuk le. A feladatra tisztán rendelkezésre álló idő 90 perc. A második vizsgarészt – kreatív – a Kari Felvételi Bizottság döntése értelmében jelen eljárásban a portfólió kialakítására kapott ponttal váltjuk ki. A portfóliót a Moodle rendszerbe kell feltölteni, a vizsga kezdete előtt legalább 48 órával. A harmadik vizsgarész – a szóbeli – elsősorban a jelentkező attitűdjét, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsgarész két-két fős bizottság részvételével, Skype interjú keretében zajlik. A motivációs levelet ugyancsak a Moodle rendszerbe kell feltölteni.

A felvételi vizsga teljesítésének részeit és a felvételi vizsgát megelőző tennivalókat a Moodle rendszerben tesszük közzé legkésőbb 2021. június 21-ig.

A felvételi vizsga személyes elkészítésének garanciája: A felvételi vizsga személyes elkészítésének a jelentkezők részéről történő jogi garanciája az online teljesítés esetében egy nyilatkozat formájában jön létre, amelynek tudomásulvétele és elfogadása a vizsgán való részvétellel automatikussá válik. A Jelentkező az alábbi Nyilatkozatot teszi:

Nyilatkozat

A Jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Felvételi vizsga teljesítését személyesen, más személy segítsége és nem engedélyezett eszközök használata nélkül végzi el. A Jelentkező tudomásul veszi és elismeri, hogy e Nyilatkozat a Felvételi vizsga napján történő részvételével automatikusan érvénybe lép. Amennyiben jogsértésre a felvételi eljárás során vagy a képzésre történő felvétel esetén a későbbiekben fény derül, az intézmény a megfelelő hatósághoz feljelentéssel fordul.

A felvételi vizsga írásbeli feladatrészének megőrzése: Az ellenőrizhetőség érdekében a Jelentkező köteles megőrizni a felvételi vizsga során készített írásbeli feladatait, mert azt a beiratkozáskor előzetes felhívásra Dékáni Hivatalban köteles lesz bemutatni.

A felvételi vizsga eredményével kapcsolatos információk: A felvételi vizsga pontozása a Kari Felvételi Szabályzatban közölttel azonos, azzal a kitétellel, hogy a kreatív vizsgarész helyébe a portfólió kialakítására kapott pontszám lép. A felvételi vizsga eredményét a Dékáni Hivatal a Kar honlapján (www.epitesz.bme.hu), valamint a „Gólya” rendszeren belül legkésőbb 2021. július 9-én, illetve az Oktatási Hivatal által előírt időpontig közzéteszi. A közzététel során a jelentkezők azonosítása a felvételi azonosítószámukkal (12 jegyű, az Oktatási Hivatal által adott szám) történik.

Az eseti felvételi bizottságok összetétele:

Értékelő Bizottság: Bartók István DLA, Fenes Tamás DLA, dr. Hajnal István, dr. Hegyi Dezső, Horváth Sándor, Kis Viktória, Pém Attila, dr. Sajtos István, Szabó Dávid és dr. Szabó Julianna

Szóbeli Bizottságok tagjai: Bartók István DLA, Dankó Zsófia, Fenes Tamás DLA, dr. Hegyi Dezső, Horváth Sándor, Kemes Balázs, Kis Viktória, dr. Lepel Adrienn, Pém Attila, dr. Sajtos István, Szabó Dávid és dr. Szabó Julianna

Felülbírálati Bizottság: dr. Mályusz Levente, Orbánné dr. Csicsely Ágnes, Szabó Árpád DLA, dr. Takács Lajos és Vasáros Zsolt DLA

A felkészüléshez és a vizsgához kitartást és jó egészséget és sok sikert kívánunk.

Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal
Budapest, 2021. június 2.

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.